Vaisesika Philosophy
Introduction to Nyaya and Vaisesika Philosophy

Vivekananda International Foundation organised a talk on April 09, 2021, on Introduction to Nyaya and Vaisesika Philosophy by eminent speaker, Professor Shashi Prabha Kumar, Dean, Sri Sankaracharya Sanskrit Mahavidyalaya, Bhartiya Vidya Bhavan. This ....

Contact Us