Samkhya
Introduction to Samkhya and Yoga Philosophy

Vivekananda International Foundation organised a talk on 31 May 2021 on Introduction to Samkhya and Yoga Philosophy by eminent speaker, Prof. Shashi Prabha Kumar, Dean, Sri Sankaracharya Sanskrit Mahavidyalaya, Bhartiya Vidya Bhavan. This lect....

Contact Us