India’s historical heritage
From Indraprastha to New Delhi: The Millennial Itihasa of a Capital

sarvanyetani dharmani ksatre bharata sattam, nirashishe jivaloke dharmem vyavasthitaha; majjet trayi dandanitau hatayam sarvem dharma prakseyeyurvi rudadhaha, sarvem dharmashchshramanam hataha syuhu ksatre tyakte rajadharmem purane.....

Contact Us