Talk on Vedic Feminism by Prof. Shashi Prabha Kumar, Dean, Sri Sankaracharya Sanskrit Mahavidyalaya, Bharatiya Vidya Bhavan